Follow Us On

Privacy & Cookies

Privacyvoorwaarden & Cookiepolicy

Privacyvoorwaarden

Website Disclaimer + Privacy (conform GDPR) Deze website is eigendom van Mezzo Gent (eye-ct bvba) Contactgegevens en adres maatschappelijk zetel: Adres: Kalandeberg 8  9000 Gent

Telefoon:09 223 90 51 E-mail: info@mezzogent.be

Intellectuele eigendomsrechten  
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Mezzo Gent of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid  
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Mezzo Gent levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.
Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Mezzo Gent de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Mezzo Gent  kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.
Mezzo Gent geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Mezzo Gent kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Mezzo Gent verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het betrokken arrondissement van het bedrijf bevoegd.

Privacybeleid  
Verwerkingsdoeleinden Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identietijdskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Mezzo Gent, info@mezzogent.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens  De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: – een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@mezzogent.be

Direct marketing  
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be

Cookiepolicy

Het gebruik van cookies.
Op zijn webpagina’s gebruikt Mezzo Gent cookies om diverse redenen. Er kunnen twee grote categorieën cookies worden onderscheiden: enerzijds hebben we de functionele cookies en anderzijds de comfortcookies.

De functionele cookies voldoen aan technische eisen, meer bepaald om een correcte en veilige verbinding met de website te kunnen garanderen.

Comfortcookies daarentegen maken het surfen gemakkelijker door bepaalde van uw gebruiksvoorkeuren te registreren. Dat gebeurt voor statistische doeleinden of om het surfen te vereenvoudigen, te versnellen en te optimaliseren of om u goederen of diensten aan te bieden.

Bij Mezzo Gent willen wij u met behulp van de cookies een gebruikersvriendelijke en kwalitatief hoogstaande dienstverlening bieden tijdens uw bezoek aan onze webpagina’s, en op deze manier het gebruik ervan optimaliseren.
Het huidige cookiebeleid brengt u op de hoogte van de kenmerken en de doelmatigheid van de cookies die wij gebruiken. Wij nodigen u uit om ook onze privacy voorwaarden te bekijken.

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein bestand dat de server van Mezzo Gent naar de harde schijf van uw computer stuurt (of naar elk mobiel apparaat met internettoegang, zoals een smartphone of een tablet). Aan de hand van een cookie kunt u als individu niet geïdentificeerd worden. Enkel het toestel waarmee u verbinding maakt, wordt herkend. Soorten Cookies Naast de duale onderverdeling van de cookies volgens hun juridisch statuut (functionele cookies/ comfortcookies), kunnen cookies eveneens opgedeeld worden in categorieën volgens hun afkomst, hun functie en hun levensduur. ·

First-party cookies (directe cookies): worden gemaakt of verzonden door de website van Mezzo Gent tijdens uw bezoek aan één van de sites. ·

Third-party cookies
(indirecte cookies): worden gemaakt of verzonden door een derde terwijl u de webpagina van Mezzo Gent bezoekt ·

Functionele cookies
: waken over de correcte werking van de website (bijv. cookies voor taalvoorkeuren). ·

Performantie-analyse cookies : Mezzo Gent gebruikt performantie- en analysecookies om algemene informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers haar online-diensten gebruikt. Van de informatie die zo verzameld wordt, kunnen statistische analyses gemaakt worden. Deze statistieken geven Mezzo Gent inzicht in hoe vaak haar webpagina’s bezocht worden enz.

Hierdoor is Mezzo Gent in staat structuur, navigatie en inhoud van de online diensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en in het algemeen te verbeteren. ·

Comfortcookies
: worden op de website geplaatst voor statistische, sociale en commerciële doeleinden of voor profileringsdoeleinden. 

Permanente cookies:
blijven op de harde schijf staan voor een lange vooraf bepaalde periode of tot u ze verwijdert. Ze worden geactiveerd telkens u de website bezoekt die de cookie heeft gestuurd. ·

Sessiecookies
: vereenvoudigen de handelingen van de internetgebruiker tijdens een surfsessie. Een surfsessie begint wanneer de internetgebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer hij het browserscherm sluit. Sessiecookies zijn tijdelijk. Vanaf het moment dat u de browser sluit, worden alle sessiecookies verwijderd. 

Advertentiecookies
: worden op websites geplaatst waarop onze advertenties staan om statistieken te verzamelen (bijv. Google). U kunt zich afmelden voor deze Advertentiecookies. Bijvoorbeeld via ‘Advertentie-instellingen’ op www.google.com. 

Sociale media cookies : Hiervoor verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen hierover op hun eigen websites daarover, deze kunnen regelmatig wijzigen. De parameters van uw browser aanpassen Wij willen uw aandacht erop vestigen dat de parameters van uw browser u eveneens de kans bieden om de parameters in verband met de acceptatie van cookies, aan te passen. Cookies blokkeren Indien u cookies wenst te blokkeren (of te verwijderen), kunt u dat doen voor de browser die u gebruikt

MezzoGent.